Talentudvikling i dansk brydning

Med tanke på at formålet med udviklingen af dagens og fremtidens talenter i dansk brydning er, at vi har efterfølgerne til Anders Nyblom, Håkan Nyblom og Mark O. Madsen er det af afgørende betydning, at planen for denne udvikling er gennemarbejdet og har et klart mål.

Udviklingen af talenter i dansk brydning er ikke udelukkende et anliggende for Danmarks Brydeforbund, men skal være et integreret samarbejde mellem netop brydeforbundet og klubberne.

I dette lys skal nedenstående læses, da eliteudvalgets tanker om talentudvikling og talentarbejde skal munde ud i, at eliteudvalget og klubberne samarbejder om at nå det fælles mål for elitebrydning i Danmark:

Skabe seniorbrydere, der kan/skal vinde medaljer ved internationale mesterskaber.

Nedenstående er eliteudvalgets tanker omkring talentudviklingen i dansk brydning. Disse tanker og planer er opdelt i 2 dele, hvoraf første del vedrører selve træningen af unge brydere, mens anden del omhandler de konkrete planer, eliteudvalget ønsker at fokusere på for at skabe næste generation af verdensklasse seniorbrydere.

Træning af unge brydere

Da udviklingen af talenter allerede begynder på det tidspunkt, hvor den unge bryder første gang træder ind i træningslokalet, er det vigtigt hvilken træning, dette møder. Dette gælder både med henblik på at skabe den bedst mulige bryder fremtidigt men ligeledes også med henblik på at fastholde den unge bryder i klubben.

Derfor skal det i korte træk beskrives, hvorledes, blandt andet eliteudvalget mener, træningen bør se ud, frem til den pågældende bryder når ca. 18 års alderen.

? – 10 år

Fra bryderne starter i klubben til de er ca. 10 år bør træningen udelukkende bestå af leg, akrobatik, koordinationsøvelser, bryderelaterede øvelser (eksempelvis benstilling, skubbe modstander etc.). Da ren tekniktræning vil være dræbende for en så ung bryder, bør man vente med en sådan træning nogle år endnu.

I det hele taget bør træningen variere mest muligt, således at den enkelte bryder bliver udfordret til hver træning og ikke på forhånd vil kunne sige hvad træningen indeholder.

11-14 år

I det næste alderstrin 11-14 år kan man påbegynde tekniktræning, men dog samtidig med stor fokus på akrobat/gymnastik og andre koordinationsøvelser, der udvikler talentets motorik.

Da talentets brydemæssige udvikling og indlæring for alvor tager fat i denne periode, er det meget vigtigt, at den øvede teknik er så bred som muligt. Eksempelvis er det absolut nødvendigt, at talentet får lov til at træne så mange forskellige greb som muligt, samt at talentet bliver i stand til at slå greb til begge sider.

15 -17 år

Med en basis fra den nu indøvede teknik kan man nu gå over til at øve teknik, der i højere grad minder om kampsituationer. Talentets fysiske muligheder er ligeledes større og træningen kan nu også varieres med styrkeøvelser og anden forberedelse til den træning, der venter i fremtiden.

I denne periode har talentet selv en fornemmelse om han/hun ønsker at udnytte sit talent og blive bryder på eliteplan. Som elitebryder arbejder man mod mål, der er langsigtede og mod mål i den enkelte sæson. For at nå disse mål laver man en sæsonplanlægning.

En sådan tankegang bør man ligeledes introducere for talentet, således at denne i højere grad liver forberedt på fremtiden. En anden fordel ved en sæsonplanlægning for bryderen og for arbejdet mod sæsonmålet er ligeledes, at talentet går væk fra tankegangen om at skulle præstere til hvert stævne og i stedet fokuserer på sin træning for at nå sine mål.

18 - ?? år

I denne periode har talentet forhåbentligt nået så langt i sin karriere og en målrettet træning mod verdenseliten er gået i gang. Her vil specialiseret træning i højere grad spille en rolle og planlægningen og den daglige træning vil være inden for brydeforbundets regi.

Eliteudvalgets tanker om talentudviklingen

I dansk brydning er vi nået til, at vores bedste seniorbrydere vinder medaljer ved internationale mesterskaber og har et niveau, der gør, at de kan vinde medalje hver gang, de deltager ved EM, VM eller OL.

At nå dette niveau fra at være et talent har taget mange år og ville ikke kunne være nået uden blandt andet den pionerånd, som vores seniorbrydere havde, da de for alvor indledte deres satsning.

Den opgave, som nu skal løses, er, at vi skal danne grundlaget for, at talenterne kan blive ligeså gode og forhåbentligt bedre end vores seniorbrydere i dag.

Af faciliteter har vi først og fremmest elitecenteret i Farum, hvor vore ældste brydere hver dag har mulighed for kvalificeret træning, der skal gøre dem til brydere i verdenseliten. Opgaven med talentudviklingen består derfor - sagt på en lidt firkantet måde – i, at bryderne skal gøres klar til træningen i Farum. Løses denne opgave vil vi i dansk brydning få en rød tråd, hvor den ene ende af tråden er de første skridt med talentudviklingen mens den anden ende af tråden er Farum, hvor seniorbryderne træner dagligt.

Målet med talentudviklingen for at blive forberedt til Farum er derfor at:

talentet opnår et teknisk niveau, der muliggør senere specialiseret træning,

talentet får den bedst mulige træning så tidligt som muligt,

talentet udvikles og forberedes personligt til en tilværelse som elitebryder.

TEAM 2016

Fra dette år har eliteudvalget med TEAM 2016 startet et koncentreret arbejde med de nuværende talenter i alderen 14-18 år. Denne trup, som er udtaget, har 6-8 træningssamlinger om året og deltager herudover ved nogle internationale stævner.

Det overordnede formål med TEAM 2016 er, at talenterne i denne trup skal være dansk brydnings repræsentanter ved OL i 2016.

Med den alder talenterne i TEAM 2016 har i øjeblikket, vil arbejdet de første år bestå i at give bryderne kvalificeret teknisk træning, således at talenternes tekniske niveau forbedres markant. Af den grund er fokus ved samlingerne på den tekniske træning.

Til den personlige udvikling og for at talenterne kan lære af vore seniorbrydere og få god sparring af disse, vil der i fremtiden ligeledes blive afholdt fællessamlinger.

Et andet vigtigt fokusområde i TEAM 2016 er ligeledes, at talenterne skal tage de første skridt til at være brydere på internationalt plan. For at blive dette skal talenterne være vant til at bryde mod andre nationer og dermed andre brydestilarter og således være bedre forberedt til fremtidige større internationale stævner.

Af den grund er der arrangeret internationale samlinger med TEAM 2016 i Tyskland og Polen, og samtidig deltager TEAM 2016 til stævner i Polen, hvor modstanderne kan være hviderussere, tjekkere, tyskere, polakker, slovakker og litauere. Derudover deltager TEAM 2016 i andre stævner som kan give international erfaring, heriblandt Soft Touch Open.

En af udfordringerne for set-up’et omkring TEAM 2016 bliver i den nærmeste fremtid at tilknytte personer, der kan hjælpe og uddanne talenterne til at blive elitebrydere. Det bliver vigtigt med undervisning i blandt andet kost, daglig prioritering/indstilling samt målsætninger for ens karriere.

Med igangsættelsen af TEAM 2016 og den videre udvikling af truppen vurderer eliteudvalget, at med den satsning, der er på den trup, har talenterne de bedste muligheder for om få år at træde ind i elitecenteret i Farum og fortsætte deres udvikling mod verdenseliten.

Daglig træning

Som anført indledningsvis, er talentudviklingen afhængig af samarbejdet mellem klubben og brydeforbundet. Talentet har forhåbentligt næsten sin daglige gang i træningslokalet. Den mængde træning er klubben herre over, hvorledes den forløber og hvorledes den udvikler talentet.

Til træningssamlinger med talenter fokuseres meget på teknisk træning. Træningen i klubben bør afspejle træningen til samlingerne, således at der arbejdes videre på de ting, som udvikler talentet. Dermed undgås det, at talentet træner helt andre ting, end hvad bryderen træner med TEAM 2016 og samtidig vil talentet gennemgå et kontinuerligt træningsforløb, hvor denne kan fornemme, at der arbejdes hen mod det samme.

I eliteudvalget er vi derfor opmærksomme på, at vi skal være bedre til at få klubtrænere til at møde op til eksempelvis samlinger for på egen hånd at se hvilken teknik der trænes på, hvordan man træner på denne teknik og hvordan denne teknik udføres.

En af de måder, vi forsøger at give den tekniske træning videre i klubberne, er blandt andet ved coach inspiration, de såkaldte minikurser i forbindelse med stævner samt ved givne lejligheder at understrege at trænere er meget velkomne til at overvære træningssamlinger med TEAM 2016 eller ganske enkelt besøge elitecenteret i Farum og overvære deres træninger.

Disse forskellige former for videreudvikling af klubtrænerne vil vi fortsætte med, således at samarbejdet lands- og klubtrænerne imellem i sidste ende forbedrer talentets udvikling.

Sportscollege

I forlængelse af afsnittet om kvalificeret daglig træning oprettes i øjeblikket sportscollege, hvor talenter får muligheden for at kombinere ungdomsuddannelse med seriøs og kvalificeret daglig træning.

Netop et sportscollege, der samler de bedste og mest ambitiøse talenter, medvirker til at bryderne som et forstadie til den senere træning i elitecenteret i Farum, oplever strukturerede træningsforløb, der vil udvikle talentet.

Såfremt rammerne for et sportscollege er i orden, ser eliteudvalget dette som et stort aktiv for talentudviklingen i dansk brydning og vil være behjælpelig med rådgivning omkring planlægning, træningsprogrammer samt besøg af landstrænere, der møder op og afholder træningspas.

Stævneplanlægning

I dansk brydning har der nu i mange år været diskuteret om mængden af stævner, som talenter deltager i, er for stor.

I eliteudvalget er vi af den klare overbevisning, at netop antallet af stævner har stor betydning for et talents udvikling. Dette skyldes, at deltagelse i stævner flere gange hver måned gør at fokus flyttes fra at udvikle sig på lang sigt til at præstere det bedste ved det næste stævne, hvilket bliver ganske naturligt, da sportsfolk er konkurrencemennesker og gerne vil præstere det bedste.

Men med talentudvikling er det netop resultaterne i fremtiden, der arbejdes hen imod.

De afledte effekter af for mange stævner er desværre alt for betydelige;

der trænes mod det næste stævne og ikke mod at blive bedre,

talentet fokuserer/træner ikke på/til et sæsonmål og opnår derfor ikke topformen til et større stævne,

vægttab kan være nødvendigt og derfor får talentet ikke trænet optimalt i den periode og

ved længerevarende perioder med vægttab eller vægtkontrol mister den unge bryder lysten,

Ovenstående opremsning er blot nogle eksempler på konsekvenserne.

For at begrænse antallet af stævner for de talenter som indgår på diverse landshold, har eliteudvalget og landstrænerne besluttet, at talenterne i TEAM 2016 vil få tilsendt en stævneplan for sæsonen 2007/2008, der fastlægger hvilke stævner/antallet af stævner, der kan/må deltages i.

Efterleves disse regler/retningslinier ikke, kan det medføre hel eller delvis eksklusion fra truppen.

Da det er første gang noget sådan introduceres i talentudviklingen af danske brydere, kan det virke som om, der bliver givet ordrer fra forbundet. Kigger vi lidt overordnet på det, så er det ikke forskelligt i forhold til planlægning af seniorbryderes sæson, hvor det ligeledes fastsættes, hvor mange stævner, den enkelte skal deltage i og måske endnu mere konkret – hvilke stævner skal bryderen deltage i og i hvilken vægtklasse.

En sådan stævneplan for den enkelte bryder i TEAM 2016 vil mindske antallet af stævner og dermed forbedre talentets udviklingsmuligheder og mindske risikoen for at bryderen mister lysten til at fortsætte. Dette er det afgørende for dette initiativ.

Men derudover, så er det også i overensstemmelse med det tidligere anførte om, at talenter i 15-17 års alderen bør introduceres til vigtigheden af en sæsonplanlægning og derudfra arbejde struktureret. Det vil en sådan stævneplanlægning give.

Afsluttende bemærkninger

Ovenstående er de områder, som eliteudvalget ønsker at fremhæve i forhold til talentudvikling i dansk brydning.

Nu er det sjældent, at det er tilstrækkeligt med en plan og så blot følge denne. Derfor vil vi selvfølgelig løbende følge, om der er behov for yderligere tiltag eller om der skal laves justeringer det ene eller det andet sted.

I den forbindelse er det også vigtigt, at klubberne er aktive og kontakter os, når de mener, der skal følges op på noget, eller de har gode forslag til arbejdet med at udvikle talenter til seniorbrydere på internationalt niveau.


af Mads Bang Aaen - 17.04.2008