Strategi aftale 2022-2025

Danmarks Brydeforbund vil tilrettelægge sit udviklingsarbejde ud fra nedenstående tre spor i samarbejde med hhv. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

Spor 1

Vi i Danmarks Brydeforbund vil gerne blive opfattet som en transparant, relevant, kompetent og tidsvarig organisation, som bliver drevet af engagerede bestyrelsesmedlemmer. Vi bliver opfattet som et forbund, der er tæt på klubberne i deres dagligdag og som har fingeren på pulsen.

Vi vil gerne udvikle vores organisationsstruktur, så den bliver mere tidsvarig og engagerer flere passionerede mennesker samt styrke vores synlighed hos klubberne.

Hovedindsatser

Vi vil gennem bl.a. workshops i forbundets bestyrelse gentænke identitet, formål og ambition for forbundets arbejde. Igennem udvikling af vores organisationssammensætning og udvalgsstruktur, bliver vores bånd til vores klubber og deres dagligdag stærkere. Igennem bedre kontakt mellem forbundet (bestyrelsen) og klubberne, vil vi skabe bedre muligheder for klubber til at være proaktive når det kommer til udvikling/implementering af nye trænings-, sociale- eller klubudviklingstilbud. Vi skal løfte klubberne organisatorisk til at kunne udbyde et stærkere træningstilbud til børn såvel som voksne.

Gennem en øget foreningskontakt fra forbundet samt forbundsbestyrelsen vil vi gennem workshops og netværksmøder, skabe et øget fokus på foreningsudvikling i klubberne og optimere deres organisering. Vi ønsker at udvikle os selv som organisation og som idrætsgren samt uddanne flere frivillige, trænere og ledere. Dette vil vi bl.a. gøre i samarbejde med IKC og Kampsportsnetværket i IKC. 

Spor 2

Vi vil øge kvaliteten af træningen og øge træningsudbuddet i klubberne. Alle nye medlemmer skal mødes af engagerede og kvalificerede ledere og trænere. Det er vores ambition at kunne tiltrække og fastholde flere børn og unge i brydesporten uanset deres sportslige niveau. Vi vil arbejde målrettet med vores succesfulde tilgangsplatform ”Tumlingehold”, samt fastholde ældre medlemmer ved at udbyde funktionel træning i klubberne. Vi vil desuden styrke klubbernes relation til forbundet og støtte klubberne i at have trænere, der kan medvirke til at løfte ovenstående i klubben.

Hovedindsatser

Vi ønsker at øge kvaliteten i træningen og øge træningsudbuddet i klubberne. Vi vil støtte klubberne og deres trænere til at opnå dette med følgende hovedindsatser.

Vi vil lave et trænernetværk for trænere, hvor rygraden består af erfarne trænere samt en fast repræsentant fra forbundet. Disse trænere skal støttes og motiveres til at øge kvaliteten af træningen i klubberne. Netværket skal være platform for erfaringsudveksling, fastholdelse af trænere og motivere til øget interesse for uddannelse. Trænernetværket skal være et effektivt talerør mellem træner og forbund, hvor brydere der er på vej ud af en aktiv karriere kan opsamles i dette eller andre af forbundets tilbud for frivilligt arbejde.

Vi vil optimere vores træneruddannelser og i samarbejde med kampsportsnetværket, kunne tilbyde hjælpetræneruddannelser for både potentielle trænere, herunder unge brydere og forældre, samt nyere uerfarne trænere. Vi ønsker at få flere frivillige og navnlig dommere og listeførere i sporten og vi vil tilbyde dem udvikling og relevant uddannelse for at fastholde dem i såvel klub som forbundsregi. Uddannelsen af dommere og listefører skal have en positiv effekt på afholdelsen af vores mange stævner, som har en stor effekt på fastholdelsen i alle aldersgrupper.

Vi vil udpege firstmoverklubber, der kan kvalificere sig til en ordning, hvor forbund og klub sammen arbejder målrettet for at trænere kan blive honoreret i klubberne. Ved at modtage støtte til at ansætte trænere, indgår klubberne i et forpligtet samarbejde hvor klubberne skal være foregangsmænd samt en aktiv medspiller i alle indsatsområder der fremgår i spor 2.

Vi ønsker at videreudvikle klubbernes tumlingehold for 4-6 årige. Tumlingehold er vores afgjort bedste rekrutteringsplatform i brydesporten, og vi ønsker at arbejde målrettet med klubberne og skabe en udvikling, hvor tumlingehold ikke er et supplement til klubbens aktiviteter, men i stedet bliver brugt som tilgang/rekruttering. Som en naturlig forlængelse deraf, skal klubberne motiveres til at arbejde struktureret for at sikre, at så mange børn som muligt går videre fra tumlingehold til puslingehold.

Vi ønsker at udvide aktiviteterne i klubberne til at kunne inkludere en bredere målgruppe end vi generelt ser i øjeblikket. Vi vil motivere og understøtte klubberne i at udvikle flere træningstilbud som supplement til den traditionelle brydetræning, målrettet udøvere over 13 år. Ligeledes ønsker vi at rekruttere og fastholde flere piger i vores sport og ønsker derfor at videreudvikle på de allerede eksisterende tilbud til piger, såsom pige-camps samt den traditionelle fristilstræning.

Spor 3 

(Elitesporet / introduktionen til Team Danmark Mastersplanen tilgår senere)