Det nationale klubudviklingsnetværk betrådte de strategiske spor

Netværksmødets deltagere fik i weekenden spændende inputs om kommunalt samt strategisk samarbejde fra DIF, der var repræsenteret ved hhv. Get2Sport konsulent Preben Astrup samt vores forbundskonsulent Søren Seier

Det er sjældent solen varmer så meget i september, som den gjorde søndag d. 18. september i Århus, hvor det nationale klubudviklingsnetværk var samlet. Udviklingskonsulent Rami Zouzou indledte med at byde de omkring 20 deltagere fra hhv. Sjælland og Jylland velkommen og holdt et kort oplæg om, hvordan man skal tænke ressourcer og kapacitet ind i sit strategiske udviklingsarbejde. Herefter overlod han scenen til konsulent Preben Astrup fra Danmarks Idrætsforbund.

(Forbundskonsulent Søren Seier og det Nationale Klubudviklingsnetværk. Foto: Privat)

Taler jeres brydeklub samme sprog som kommunen?

Preben Astrup har mere end 20 års erfaring med foreningsudvikling og partnerskaber mellem kommuner og foreningsliv. Preben Astrup betonede, at foreninger og kommuner bør arbejde hen imod at tale samme sprog. For mens kommuner kigger på måltal og effektmålinger, har foreninger et mere generelt fokus: at få flere medlemmer, der udvikler sig i deres sport.

Ifølge Preben Astrup strander al for mange potentielle partnerskaber i, at det er for ressourcekrævende for foreningerne, at finde rundt i junglen af forvaltninger, når man gerne vil lave samarbejdsprojekter. Ydermere har de færreste foreninger de ressourcer det kræver at leve op til det offentliges krav om effektstyring og succeskriterier.

Preben nævnte bl.a. et eksempel på et projekt, som for foreningen var en succes fordi det generede flere medlemmer, men for kommunen blev det defineret som en fiasko, da det ikke levede op det den kommunale integrationsdagsorden, hvorfor samarbejdet måtte ophøre. Man er nødt til at være meget klar i sin forventningsafstemning fra starten.

Strategisk udviklingsarbejde i specialforbundene

Efter et levende oplæg med en masse inspirerende eksempler fra virkelighedens verden, var det forbundets konsulent, Søren Seiers tur til at gøre os klogere på det strategiske udviklingsarbejde, som har rod i den ny støttestruktur som tidligere er omtalt på brydning.dk.

Søren Seiers oplæg skulle bl.a. bruges som afsæt til en debat om, hvilke strategiske udviklingsspor, dansk brydning skal forfølge. Og med henvisning til Ramis oplæg, pointerede Søren Seier, at de strategiske spor skulle være realiserbare ud fra de potentialer og ressourcer, der er i de danske brydeklubber.

For at underbygge den proces, udarbejder Danmarks Idrætsforbund i denne tid en forbundsanalyse, for at tage temperaturen i specialidrætsforbundene. Særligt interessant er det, at brydning er den idrætsgren, der har det største frafald af unge i alderen 13 til 20 år, sammenlignet med alle andre sportsgrene!

Status på den nye fælles aktivitetskalender

Sørens Seiers oplæg førte til en drøftelse af, hvordan vi styrker rekruttering, fastholdelse og samarbejdet brydeklubberne imellem. Flere nævnte, at det er rigtig fint med fælles aktivitetskalender, men at for mange arrangementer, placeret for tæt på hinanden, dræner klubberne for overblik og ressourcer. I mange foreninger er der kun en håndfuld frivillige til at deltage i alt fra ministævner, kredsturneringer, kurser og netværksmøder. Netop derfor blev det forslået af Danmarks Brydeforbund på R-mødet, at man styrkede langtidsplanlægningen i klubberne ved at anvende den fælles aktivitetskalender.

(Forbundskonsulent Søren Seier og det Nationale Klubudviklingsnetværk. Foto: Privat)

Derudover kom Palle Nielsen, formand i DB, med et forslag til hvordan man styrker tilgangen af trænere via nogle forenklede men effektive træningsprincipper, som måske kunne motivere forældre til at tage større del i den daglige træning.  

Generelt var der en god debat om samt flere inputs til de strategiske spor, som blev flittigt nedfældet af Søren Seier. Vi glæder os til at arbejde videre med de mange ideer på miniseminaret den 8. oktober.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til Thrott for at lægge lokaler til netværksmødet og for den opbakning, der var på dagen, på trods af at solens glade ansigt nok kunne have lokket en eller to en tur på stranden. I det mindste fik Hermod K og Heros´ delegation en guidede rundtur i det maleriske Gellerup, hvor der ifølge Preben Astrup befinder sig en masse potentielle brydere, som Thrott kan hygge sig med i fremtiden, hvis de som bekendt har ressourcerne hertil.

Læs også

Dagsprogram for mødet i det nationale klubudviklingsnetværk.

"Nyt nationalt klubudviklings netværk" Brydning.dk 15-05-16

"Ny strategiaftale med DIF" Brydning.dk 08-07-16

"Næste møde i det nationale klubudviklingsnetværk" Brydning.dk 28-08-16


af Rami Zouzou - 20.09.2016